top of page

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Wonderworld Nauka Języków Obcych Ewa Lewandowska zwaną poniżej Wonderworld oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wonderworld Nauka Języków Obcych Ewa Lewandowska z siedzibą w Pabianicach ul. Bukowa 10 H.

2. Napisz lub zadzwoń do nas, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Adres pocztowy: Wonderworld Ewa Lewandowska, 95-200 Pabianice, ul. Bukowa 10 H.

Adres e-mail: elwonder@poczta.onet.pl.

Nr telefonu: 602 776 362.

3. Podstawą, upoważniającą Wonderworld do przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów Wonderworld - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów Wonderworld  - przetwarzane są jedynie w celu wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Wonderworld  a podmiotami współpracującymi, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów Wonderworld - które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

6. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów Wonderworld  - będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo dostępu do swoich danych i danych dziecka oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w przypadku gdy: 
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(w sytuacji, gdy przetwarzanie  odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę), 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych, 
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

17. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci nie będą profilowane i nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

bottom of page